fbpx

Přípravné kurzy

Domů » Letecká Škola » Aviation English » Přípravné kurzy

Získat jistotu...

Dobrá příprava letecké angličtiny ulehčí nejen průběh zkoušky, ale i následné reálné situace. Připravili jsme pro Vás přípravné kurzy pro piloty a dispečery letového provozu přímo z praxe. Během našich přípravných kurzů si procvičíte reálné provozní i nouzové situace tak, aby Vaše lety do zahraničí probíhaly v naprostém klidu.

Průběh našich kurzů je na individuální domluvě dle požadavku studenta. Součástí kurzu může být i let do zahraničí pod dozorem lektora!

3 Hodinový opakovací kurz na zkoušku ICAO AJ

Individuální přípravný kurz na zkoušku ICAO, který může být zakončen zkouškou. Kurz připravuje studenty k této zkoušce v rozsahu vyučovacích hodin stanoveném učebním plánem. Vstupní úroveň studentů kurzu na 3 hodiny by měla být alespoň B2 podle Společného evropského referenčního rámce.

Student je veden k:
• respektování a zvládání specifických pravidel letecké komunikace
• osvojení všech forem dovedností a znalostí potřebných k efektivní komunikaci i ve
speciálních a nouzových situacích
• uvědomění si regionální různorodostí používání jazyka, jak přízvuku, tak volbě slov
• motivaci poznat problematiku v praxi, lety do zahraničí
• rozvíjení a projevování osobnostních vlastností v komunikativních aktech a při vlastním
vzdělávání
• užívání letecké frazeologie v široké škále standardních i nestandardních situací
• osvojení dovedností potřebných pro složení vybraných jazykových zkoušek.

Výchozí texty nesou prvky populárně-naučného a odborného stylu. Zdroji textů jsou zpravidla média, letecké nápisy nebo značení, audiozáznamy, jednoduché ukázky vybraných leteckých událostí apod. Texty se vztahují ke konkrétním a běžným i méně běžným a abstraktním tématům a vycházejí z autentických situací, se kterými se můžeme setkat v každodenním životě. 

Jazykové prostředky a funkce:

 • fonetika – zvláštnosti a odlišnosti od pravidel výslovnosti, převzatá výslovnost cizích slov, upravená výslovnost cizích slov, slova se dvěma přízvuky 

• pravopis – psaní cizích slov, zkratky, pravidla psaní velkých písmen, výjimky v pravidlech osvojeného pravopisu 

• gramatika – slovesné časy v činném rodě a trpném rodě, případně vidy slovesa, širší užití modality sloves, trpný rod se dvěma podměty, nereálná podmínka, běžná frázová slovesa, složené předložky, souřadicí a podřadicí spojky, zvratná zájmena, infinitivní tvary, časová souslednost, nepřímá otázka 

• lexikologie a frazeologie – méně běžné lexikální prostředky, ustálená slovní spojení, slova složená a sousloví, slovní zásoba vztahující se ke konkrétním a běžným i méně běžným tématům, vycházející z autentických situací, se kterými se můžeme setkat běžně i méně často v každodenním životě nebo jen ve specifických kruzích 

• odborné výrazy a fráze na známá témata

 syntax a stylistika – syntakticky složitější stavba vět a nadvětných celků, tj. souvětí a odstavců, idiomatická spojení s předložkami, méně běžné zkratky, přímá a nepřímá řeč, účelové věty, podmínkové věty, časové věty, přací věty. Tematické okruhy a komunikační situace

 • oblast veřejná – veřejné instituce, veřejná oznámení, úřady, politické strany a orgány, veřejná vystoupení, veřejné služby, pasy, cestování, vystoupení, soutěže

 • oblast letectví – státní správa, firmy, nehody, incidenty, nástroje a zařízení, pracovní události, manuály , popis funkčnosti, bezpečnost práce 

• oblast vzdělávací – studium a typy škol, naučné společnosti, profesní instituce, debaty a diskuse 

• oblast osobní – osobní charakteristika, popis osoby, rodina a rodinné vztahy, domov a domácnost, přátelé, mezilidské vztahy, volný čas, móda, představy o osobním životě: budoucí povolání, vzory, životní styl, prevence a ochrana zdraví

Kurz IR a ICAO English – 3 hodiny
• 0.15 představení kurzu a první interakce se studentem
• 0.30 Biography, klást důraz na správné časy, srozumitelnost a slovní zásobu
• 0.30 Test (příloha č.1)
• 0.20 čtení a překlad (příloha č.2)
• 0.15 přestávka
• 0.20 popis obrázků (příloha č.3)
• 0.20 poslech a interpretace (příloha č.4)
• 0.15 komunikace řízené letiště (příloha č.5)
• 0.15 komunikace neřízené letiště (příloha č.6)
• 0.15 Komunikace nouzová situace (příloha č.7)

Cena:

 • 2 350 Kč včetně DPH / distanční kurz (přes videohovor) nebo presenční kurz v Praze
 • 790 Kč včetně DPH / hodina – individuální kurz
 • Každá další osoba 220 Kč včetně DPH/ hodina
 • Akce! Ke každému kurzu roční předplatné časopisu Flying Revue v hodnotě 750,-Kč zdarma!

Opakovací kurz se zaměřením na leteckou komunikaci

Opakovací kurz letecké komunikace v angličtině je zaměřen na nástrahy spojené s komunikací v angličtině, řešení krizových situací a ukázkami z praxe. Vstupní úrověň anglického jazyka by měla být alespoň B2 podle Společného evropského referenčního rámce.

Student je veden k:
• respektování a zvládání specifických pravidel letecké komunikace
• osvojení všech forem dovedností a znalostí potřebných k efektivní komunikaci i ve
speciálních a nouzových situacích
• uvědomění si regionální různorodostí používání jazyka, jak přízvuku, tak volbě slov
• motivaci poznat problematiku v praxi, lety do zahraničí
• rozvíjení a projevování osobnostních vlastností v komunikativních aktech a při vlastním
vzdělávání
• užívání letecké frazeologie v široké škále standardních i nestandardních situací

Délka kurzu se odvíjí individálně na schopnostech a požadavcích žáka.

 • VFR komunikace na neřízeném letišti
 • VFR komunikace na řízeném letišti
 • Traťové lety
 • Nouzové situace
 • Nestandardní fráze
 • Jazykové rozdíly v různých koutech světa
 

Cena:

 • 790 Kč včetně DPH / hodina – distanční kurz (přes videohovor)
 • Každá další osoba 220 Kč / hodina

Objednejte a nebo zeptejte se na přípravný kurz.

Ke svým klientům přistupujeme individuálně. Napište nám nebo zavolejte jakékoli Vaše přání ohledně výcviku.

  Typ kurzu:

  Typ kurzu
  Vypsaný termín onlineVypsaný termín prezenčníIndividuální termín

  Jsem členem klubu Flying Revue
  Ano

  Přeji si zapsání do průkazu přes FlyCzech
  AnoNe

  Typ platby

  PřevodemHotově

  Stisknutím tlačítka Objednat souhlasíte se zpracováním osobních údajů a s VOP