fbpx

Přípravné kurzy

Domů » Letecká Škola » Aviation English » Přípravné kurzy

Získat jistotu...

Dobrá příprava letecké angličtiny ulehčí nejen průběh zkoušky, ale i následné reálné situace. Připravili jsme pro Vás přípravné kurzy pro piloty a dispečery letového provozu přímo z praxe. Během našich přípravných kurzů si procvičíte reálné provozní i nouzové situace tak, aby Vaše lety do zahraničí probíhaly v naprostém klidu.

Průběh našich kurzů je na individuální domluvě dle požadavku studenta. Součástí kurzu může být i let do zahraničí pod dozorem lektora!

3 Hodinový opakovací kurz na zkoušku ICAO AJ

Individuální přípravný kurz na zkoušku ICAO, který může být zakončen zkouškou. Kurz připravuje studenty k této zkoušce v rozsahu vyučovacích hodin stanoveném učebním plánem. Vstupní úroveň studentů kurzu na 3 hodiny by měla být alespoň B2 podle Společného evropského referenčního rámce.

Student je veden k:
• respektování a zvládání specifických pravidel letecké komunikace
• osvojení všech forem dovedností a znalostí potřebných k efektivní komunikaci i ve
speciálních a nouzových situacích
• uvědomění si regionální různorodostí používání jazyka, jak přízvuku, tak volbě slov
• motivaci poznat problematiku v praxi, lety do zahraničí
• rozvíjení a projevování osobnostních vlastností v komunikativních aktech a při vlastním
vzdělávání
• užívání letecké frazeologie v široké škále standardních i nestandardních situací
• osvojení dovedností potřebných pro složení vybraných jazykových zkoušek.

Výchozí texty nesou prvky populárně-naučného a odborného stylu. Zdroji textů jsou zpravidla média, letecké nápisy nebo značení, audiozáznamy, jednoduché ukázky vybraných leteckých událostí apod. Texty se vztahují ke konkrétním a běžným i méně běžným a abstraktním tématům a vycházejí z autentických situací, se kterými se můžeme setkat v každodenním životě. 

Jazykové prostředky a funkce:

 • fonetika – zvláštnosti a odlišnosti od pravidel výslovnosti, převzatá výslovnost cizích slov, upravená výslovnost cizích slov, slova se dvěma přízvuky 

• pravopis – psaní cizích slov, zkratky, pravidla psaní velkých písmen, výjimky v pravidlech osvojeného pravopisu 

• gramatika – slovesné časy v činném rodě a trpném rodě, případně vidy slovesa, širší užití modality sloves, trpný rod se dvěma podměty, nereálná podmínka, běžná frázová slovesa, složené předložky, souřadicí a podřadicí spojky, zvratná zájmena, infinitivní tvary, časová souslednost, nepřímá otázka 

• lexikologie a frazeologie – méně běžné lexikální prostředky, ustálená slovní spojení, slova složená a sousloví, slovní zásoba vztahující se ke konkrétním a běžným i méně běžným tématům, vycházející z autentických situací, se kterými se můžeme setkat běžně i méně často v každodenním životě nebo jen ve specifických kruzích 

• odborné výrazy a fráze na známá témata

 syntax a stylistika – syntakticky složitější stavba vět a nadvětných celků, tj. souvětí a odstavců, idiomatická spojení s předložkami, méně běžné zkratky, přímá a nepřímá řeč, účelové věty, podmínkové věty, časové věty, přací věty. Tematické okruhy a komunikační situace

 • oblast veřejná – veřejné instituce, veřejná oznámení, úřady, politické strany a orgány, veřejná vystoupení, veřejné služby, pasy, cestování, vystoupení, soutěže

 • oblast letectví – státní správa, firmy, nehody, incidenty, nástroje a zařízení, pracovní události, manuály , popis funkčnosti, bezpečnost práce 

• oblast vzdělávací – studium a typy škol, naučné společnosti, profesní instituce, debaty a diskuse 

• oblast osobní – osobní charakteristika, popis osoby, rodina a rodinné vztahy, domov a domácnost, přátelé, mezilidské vztahy, volný čas, móda, představy o osobním životě: budoucí povolání, vzory, životní styl, prevence a ochrana zdraví

Kurz IR a ICAO English – 3 hodiny
• 0.15 představení kurzu a první interakce se studentem
• 0.30 Biography, klást důraz na správné časy, srozumitelnost a slovní zásobu
• 0.30 Test (příloha č.1)
• 0.20 čtení a překlad (příloha č.2)
• 0.15 přestávka
• 0.20 popis obrázků (příloha č.3)
• 0.20 poslech a interpretace (příloha č.4)
• 0.15 komunikace řízené letiště (příloha č.5)
• 0.15 komunikace neřízené letiště (příloha č.6)
• 0.15 Komunikace nouzová situace (příloha č.7)

Cena:

 • 2 350,- Kč vč. DPH / distanční kurz (přes videohovor) nebo presenční kurz v Praze
 • 790,-Kč vč. DPH / hodina – individuální kurz
 • Každá další osoba 220,- Kč / hodinu
 • Akce! Ke každému kurzu roční předplatné časopisu Flying Revue v hodnotě 750,-Kč zdarma!

Opakovací kurz se zaměřením na leteckou komunikaci

Opakovací kurz letecké komunikace v angličtině je zaměřen na nástrahy spojené s komunikací v angličtině, řešení krizových situací a ukázkami z praxe. Vstupní úrověň anglického jazyka by měla být alespoň B2 podle Společného evropského referenčního rámce.

Student je veden k:
• respektování a zvládání specifických pravidel letecké komunikace
• osvojení všech forem dovedností a znalostí potřebných k efektivní komunikaci i ve
speciálních a nouzových situacích
• uvědomění si regionální různorodostí používání jazyka, jak přízvuku, tak volbě slov
• motivaci poznat problematiku v praxi, lety do zahraničí
• rozvíjení a projevování osobnostních vlastností v komunikativních aktech a při vlastním
vzdělávání
• užívání letecké frazeologie v široké škále standardních i nestandardních situací

Délka kurzu se odvíjí individálně na schopnostech a požadavcích žáka.

 • VFR komunikace na neřízeném letišti
 • VFR komunikace na řízeném letišti
 • Traťové lety
 • Nouzové situace
 • Nestandardní fráze
 • Jazykové rozdíly v různých koutech světa
 

Cena:

 • 790,- Kč vč. DPH / hodina – distanční kurz (přes videohovor)
 • Každá další osoba 220,- Kč / hodinu

Objednejte a nebo zeptejte se na přípravný kurz.

Ke svým klientům přistupujeme individuálně. Napište nám nebo zavolejte jakékoli Vaše přání ohledně výcviku.

  Typ kurzu:

  Typ kurzu
  Vypsaný termínIndividuálníJiné

  Člen klubu Flying Revue
  Ano

  Typ platby

  PřevodemHotově

  Stisknutím tlačítka Objednat souhlasíte se zpracováním osobních údajů a s VOP