fbpx

Všeobecné obchodní podmínky

Domů » Všeobecné obchodní podmínky

Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností Fly Czech s. r. o. (dále jen „zprostředkovatel“) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy (dále také jako „zákazník“). Zprostředkovatel v rámci své činnosti poskytuje zejména zprostředkování služeb spojených s výcvikem leteckého personálu, zážitkovými lety, letecké přepravy, služeb v letectví apod. Zprostředkovatel poskytuje své služby v souladu se směrnicí a metodikou pro provádění letecké činnosti v ČR schválenou Úřadem pro civilní letectví a v souladu se zákonem 49/1997 Sb., zákon o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení
1.1. Zprostředkovatelem je společnost Fly Czech s.r.o. IČ: 075 85 403. DIČ: CZ075 85 403 se sídlem Aviatická 1092/8 Praha 6, 161 00 zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 303111.
1.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi zprostředkovatelem a objednatelem, popř. zákazníkem, tj. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
1.3. Objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.
1.4. Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.flyczech.eu .
1.5. Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitelů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.
1.6. Společnost FlyCzech s.r.o. v současné době pracuje na získání všech provozních licencí a lety/výcvik, na které ještě neobdržela oprávnění, provádí ve spolupráci s partnerskými společnostmi

2. Vymezení pojmů
2.1. Zprostředkovatel (obchodní společnost Fly Czech s.r.o.) – je subjekt, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje služby.
2.2. Objednatel – je jakákoliv fyzická či právnická osoba.
2.3. Příjemce služby – je jím třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.
2.4. Zákazník – je jím přímo objednatel služby pokud byla smlouva uzavřena v jeho prospěch.
2.5. Uzavření smlouvy – objednávka objednatele je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu zprostředkovatele služeb objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany zprostředkovatele služeb, kdy potvrzením se rozumí písemný, ústní či telefonický souhlas); od tohoto okamžiku mezi zprostředkovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely – do té doby
má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas zaslaný při žádosti o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby.
2.6. Spotřebitelská smlouva – smlouva o dílo, smlouva kupní, případně jiná smlouva, kde na jedné straně vystupuje zprostředkovatel a na druhé straně objednatel.

3. Ochrana osobních údajů a souhlas k dalšímu využití práv osobnostní povahy
3.1. Osobní údaje objednatele, resp. příjemce těchto služeb potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb (aktivit) nebo jejích změn. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz anebo pro poskytování informačních zpráv od FlyCzech s.r.o..
3.2. V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednatele, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.
3.3. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu zprostředkovatele služeb a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutné pro splnění smlouvy. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti odstranit.
3.4. Veškeré materiály a informace na stránkách zprostředkovatele služeb jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu zprostředkovatele služeb.
3.5. Internetové stránky zprostředkovatele služeb mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; zprostředkovatel služeb není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

4. Předmět smlouvy
4.1. Předmět smluvního vztahu
4.1.1. Předmětem smluvního vztahu je závazek zprostředkovatele služeb zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb zprostředkovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít.
4.1.2. Objednatel si může objednat službu, poukázky na služby či zboží z aktuální nabídky zprostředkovatele služeb uvedené na internetových stránkách zprostředkovatele. Závazek zprostředkovatele poskytnout službu je časově ohraničena.
4.1.3. Objednatel může objednat konkrétní službu, které může příjemce služeb využít za cenu platnou v době rezervace konkrétní služby.
4.2. Objednávka
4.2.1. Objednávku služeb, poukazů či zboží lze učinit prostřednictvím internetových stránek zprostředkovatele služeb, telefonicky nebo osobně (v provozovně provozovatele služeb, tj. letiště Václava Havla – Aviatická 1092/8, Praha 6).
4.2.2. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených.
4.2.3. Fakturační adresou se rozumí adresa objednatele, tj. osoby, která bude hradit objednanou službu, poukaz či zboží.
4.2.4. Doručovací adresou se rozumí zpravidla adresa objednavatele, pokud má být zásilka odeslána na adresu příjemce, je nutné to v objednávce výslovně uvést (vyplnit údaje v Doručovací adrese). Pokud doručovací adresa nebude vyplněna, bude zásilka odeslána na fakturační adresu
4.3. Poukazy a zboží
4.3.1. Zprostředkovatel služeb doručí objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána poukazy na zážitky či zboží na adresu označenou objednatelem v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce jako doručovací adresa, případně elektronicky na emailovou adresu.
4.3.2. Za vyřízení objednávky zprostředkovatelem se rozumí předání předmětu přepravní firmě, pokud je o tomto předání učiněno potvrzení.
4.3.3. Platnost poukazu je 120 dní od data zakoupení.

 

 

5. Cena a platební podmínky
5.1. Cena poskytovaných služeb
5.1.1. Cena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách zprostředkovatele služeb. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a je vždy konečná, včetně všech poplatků a daní.
5.1.2. Cena může být kupujícím uhrazena převodem z účtu, poštovní poukázkou, v hotovosti, fakturou nebo prostřednictvím platební brány.
5.1.2.1. Při platbě převodem z účtu a poštovní poukázkou musí být platba uskutečněna se správným variabilním symbolem to tak, aby ke dni realizace služby byla částka doložitelně připsána na účet zprostředkovatele. V opačném případě může zprostředkovatel požadovat provedenou službu uhradit na místě. Den realizace služby se rozumí také vystavení voucheru.
5.1.2.2. Při platbě v hotovosti může být tato provedena v českých korunách nebo v eurech dle platného ceníku.
5.1.2.3. Při platbě na fakturu je nutno předat fakturační údaje
5.1.2.4. Poskytovatel platební brány je společnosti ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
5.1.2.4.1 Přes platební bránu jsou možné platby kartou a platebními tlačítky bank
5.1.2.4.2 Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

5.1.3. Zásilka může být zaslána rovněž na dobírku – cena služby se v takovém případě platí se při převzetí zásilky.
5.1.4. Poukázka na služby může rovněž zaslána na adresu určenou objednatelem. V těchto případech musí být cena za službu uhrazena dle platebních pokynů uvedených v zásilce. V případě, že nejsou dodrženy podmínky platebních pokynů, poukaz na služby není platný.
5.1.5. Dále zprostředkovatel přijímá částečné úhrady cestou voucherů a to od firem, které mají s zprostředkovatelem služby uzavřenou příslušnou smlouvu. Úhrada služby touto formou vyžaduje předchozí písemný souhlas zprostředkovatele služby.
5.2. Cena za dopravu (připočítaná k ceně služby)
5.2.1. Poštovné – 75,- Kč; Dobírka – 30,- Kč
5.2.2. Balné – 0,- Kč
5.2.3. EMS (EXPRESS MAIL SERVICE – služba poskytovaná Českou poštou a.s.) – 160,- Kč – při objednávce expresního doručení do druhého pracovního dne. Aby byla objednávka doručena do druhého pracovního dne, musí být uskutečněna do 14:00 hodin.
5.3. Slevy
5.3.1. Slevy na služby není možné kombinovat a/nebo sčítat s jinými slevami nabízenými zprostředkovatelem.
5.3.2. V případě, že je na zboží poskytnuta sleva, objednatel, potažmo i příjemce služby, výslovně akceptují, že službu je nutné objednat (rezervovat termín) nejpozději 30 dnů před tím, než vyprší platnost zakoupené služby a dále výslovně akceptují, že na zlevněné služby nelze aplikovat ustanovení 5.4.2. těchto Všeobecných obchodních podmínek.
5.4. Plnění objednaných služeb
5.4.1. Doba, po kterou trvá závazek zprostředkovatele služeb dodat službu, je uvedena na poukazu a její délka je v případě objednání a poskytnutí konkrétního zážitku od data uzavření smlouvy (tj. potvrzení objednávky zprostředkovatelem služeb).
5.4.2. Objednatel, potažmo i příjemce služby, výslovně akceptují, že službu je nutné objednat (rezervovat termín) nejpozději 30 dnů před tím, než vyprší platnost poukazu. V případě, že bude služba objednána (rezervován termín) ve lhůtě 30 dnů před vypršením platnosti poukazu, platí podmínky uvedené v následujícím ustanovení 5.4.3. těchto Všeobecných obchodních podmínek.
5.4.3. Po uplynutí doby platnosti poukazu, který byl vystaven zprostředkovatelem, je možné platnost poukazu prodloužit, maximálně však o 6 měsíců. Příjemce je v tomto případě povinen uhradit poplatek za prodloužení platnosti poukazu 1.000,-Kč.
5.5. Rezervace
5.5.1. Rezervace termínu využití konkrétní služby musí být sjednána s zprostředkovatelem služeb s dostatečným předstihem (14 dnů předem). Zprostředkovatel má právo odmítnout rezervaci v případě, že je požadovaný termín plně obsazen. Termíny, ve kterých je možno službu realizovat jsou s předstihem uveřejňovány na webových stránkách zprostředkovatele služeb.
5.5.2. Rezervace se provádí telefonicky nebo mailem. Při rezervaci mailem se rezervace považuje za potvrzenou pouze v případě, že je potvrzena zpětným mailem.
5.5.3. Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 48 hodin před sjednaným termínem poskytnutí.
5.5.4. Pokud je rezervace zrušena později než v uvedené lhůtě (anebo se zákazník vůbec nedostaví), není příjemce služby oprávněn žádat o novou rezervaci v rámci doby platnosti poukazu a služba propadá bez nároku na vrácení peněz.
5.5.5. Pokud však bude rezervace zrušena ze strany zprostředkovatele z důvodu vyšší moci (zejména počasí, pokud má vliv na poskytnutí služby apod.), má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti poukazu, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace (náklady cestovného apod.).
5.5.6. Objednatel, potažmo i příjemce služby, jsou výslovně srozuměni s tím, že vzhledem k charakteru služeb, jejichž poskytování je plně odvislé od aktuálního stavu počasí, mohou být rezervované termíny ze strany zprostředkovatele kdykoliv zrušeny, a to především s ohledem na povinnost zprostředkovatele předcházet rizikům spojených s poskytováním jeho služeb a s ohledem na nutnost řídit se bezpečnostními pravidly letového provozu (viz zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů). V těchto případech, kdy jsou rezervované termíny rušeny z důvodu vyšší moci, platí ujednání z předchozího článku těchto Všeobecných obchodních podmínek.
5.5.7 Vzhledem v předchozím článku uvedeným skutečnostem a vzhledem k tomu, že každá jednotlivá služba poskytnutá zprostředkovatelem je unikátní, bere objednatel, potažmo i příjemce služby na vědomí, že i doprovodné služby poskytované zprostředkovatelem jsou také přímo odvislé od aktuálního stavu počasí, proto řádné plnění doprovodných služeb (zachycování obrazových záznamů apod.) nemůže být ze strany zprostředkovatele garantováno. Výše uvedené platí taktéž pro samotné služby hlavní (délka trvání letu apod.). Zákazník v takových případech zaviněných vyšší mocí nemá nárok na vrácení peněz.
5.5.8. Objednatel, potažmo i příjemce služby, jsou výslovně srozuměni s tím, že skutečná délka zážitku může být zejména z důvodů meteorologických, ale i jiných, odlišná od délky inzerované při objednávce (čeho) a v návaznosti na to může být odlišná taktéž délka letu. Zákazník v takových případech nemá nárok na vrácení peněz.
5.5.9. Pro vyloučení pochybností zprostředkovatel služeb výslovně prohlašuje, že součástí smluvních podmínek smlouvy uzavřené mezi zprostředkovatelem služeb a příjemcem služeb není povinnost zprostředkovatele služeb vyměnit dárkový poukaz za protihodnotu ve formě peněz.

6. Práva a povinnosti smluvních stran
6.1. Příjemce služby je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce zprostředkovatele u každé takové služby. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost. Zprostředkovatel může odepřít poskytnutí služby v případě, že má podezření že je příjemce služby pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky.
6.2. Z bezpečnostních a jiných závažných důvodů, zákazník či příjemce služby v průběhu vykonávání služby není oprávněn mít při sobě žádné nebezpečné předměty, které by mohly narušit, nebo jinak ohrozit bezpečnost.
6.3. Příjemce služby je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby. V případě, že se zákazník nedostaví na místo odletu ve sjednaný čas, a to z jakéhokoliv důvodu, nemá nárok na to, aby mu byla služba v původně ujednaný den poskytnuta. Zákazník v takových případech nemá nárok na odškodnění viz bod 5.5.4. .
6.4. Příjemce služby je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s příslušným poukazem. Pokud příjemce nepředloží před poskytnutím služby poukaz, bude rezervace považována za stornovanou ze strany příjemce služby.
6.5. Minimální hranicí pro možnost vykonání služby ,,Na zkoušku pilotem“ poskytované zprostředkovatelem je 8 let věku a současně 130 cm výšky a současně 40 kg váhy. Mladiství ve věku 8-18 let musí mít před poskytnutím služby předat odpovědné osobě písemný souhlas jeho zákonného zástupce, kde bude výslovně uvedeno, že zákonný zástupce souhlasí s tím, aby mohla být jmenovitě určenému mladistvému služba poskytnuta. Maximální hranicí pro možnost poskytnutí služby je 120 kg váhy.
6.6. Zprostředkovatel služby se zavazuje zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.
6.7. Příjemce služby odpovídá za škody, které způsobí zprostředkovateli služeb z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby nebo prostřednictvím poukazu a/nebo průvodního dopisu.

7. Odstoupení od smluvního vztahu – storno
7.1. Zprostředkovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
7.1.1. V případě zrušení poskytování požadované služby ze strany subdodavatelů. V takovém případě má příjemce služby nárok na vrácení zaplacené ceny. O zrušení služeb je zprostředkovatel služeb povinen příjemce služeb informovat nejpozději při žádosti o rezervaci služby. Smluvní strany jsou oprávněny se v těchto případech dohodnout na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednaných služeb.
7.2. Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
7.2.1. Objednatel, který je spotřebitelem má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 15 kalendářních dnů od uzavření smlouvy, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit zprostředkovateli služeb nejpozději do 14. dne od vydání poukazu. Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě takového odstoupení ze strany objednatele má zprostředkovatel právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy. Výše uvedené ustanovení je platné pouze ve vztahu ke spotřebitelům.
7.2.2. Objednatel má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy od okamžiku jejího uzavření do okamžiku rezervace služby za předpokladu, zaplatí-li zprostředkovateli odstupné ve výši 50% z ceny služby, (to se netýká případů a lhůty uvedené v článku 7.2.1.). Toto ustanovení se týká výhradně platných poukazů (netýká se ustanovení čl. 5.4.2)
7.2.3. Zprostředkovatel vrátí částku poníženou o storno poplatek na číslo účtu zaslané zákazníkem. Žádost o storno poukazu musí být zaslána písemně (mailem). V žádosti musí být uvedeno číslo poukazu, číslo účtu, jméno zákazníka a telefonní kontakt. Částka bude zaslána jen na základě souhlasu objednatele.
7.2.4. Stornovat lze pouze poukazy minimálně měsíc před koncem jejich platnosti.

8. Reklamace
8.1. Zprostředkovatel služeb je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
8.2. Nesplní-li zprostředkovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u zprostředkovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u zprostředkovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).
8.3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi zprostředkovatelem služeb a příjemci služeb rozumí i emailová forma) a je povinen v ní uvést číslo poukazu (pokud byl vystaven) a popsat vady poskytnuté služby.
8.4. Zprostředkovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace
zprostředkovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).
8.5. V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně zprostředkovatele služeb, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby.

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Zprostředkovatel je oprávněn kdykoliv obchodní podmínky změnit.
9.2. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 27. 1. 2021